Понедельник, 22 июля 2024 г.

Именины: Marija, Marika, Marina

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Apstiprināta ar  Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes

20.10.2023. lēmumu Nr. 47/1-1

 

Apstiprināta

ar  VSIA “Latvijas Radio” valdes

11.10.2023. lēmumu Nr.2-25/A1-7

 

 

Interešu konflikta un korupcijas riska novēršanas politika

 

I Politikas mērķis

 

1. VSIA “Latvijas Radio” (turpmāk – Latvijas Radio) Interešu konflikta un korupcijas riska novēršanas  politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir noteikt vienotus principus interešu konflikta un korupcijas riska novēršanai, izveidojot, uzturot, pilnveidojot atbilstošu iekšējās kontroles  sistēmu, lai nepieļautu koruptīvas darbības un interešu konflikta situācijas, tādejādi nodrošinot Latvijas Radio reputācijas un citu risku mazināšanu un novēršanu.
2. Politika izstrādāta, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Publiskā iepirkuma likumu, Ministru Kabineta noteikumus Nr.630  “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” u.c. ārējos un iekšējos normatīvos aktus, t.sk. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un
interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā, Korporatīvās pārvaldības kodeksu, Latvijas Radio vērtības, darbinieku rīcības pamatprincipus un ētikas normas, t.sk. Rīcības un ētikas kodeksu.
3. Latvijas Radio informāciju par veiktajiem pasākumiem korupcijas, interešu konflikta riska mazināšanai un novēršanai publicē savā mājas lapā.
4. Politika ir saistoša visiem Latvijas Radio darbiniekiem un Latvijas Radio valdei.
5. Ar Politiku tiek iepazīstināti visi Latvijas Radio darbinieki.

 

II Politikā lietotie termini, jēdzieni un to skaidrojums

 

6. Interešu konflikts - situācija, kurā valsts amatpersonai vai darbiniekam, pildot amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar amata pienākumiem saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt pašas valsts amatpersonas vai darbinieka, viņa radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.
7. Korupcija (jeb koruptīva darbība) – kukuļošana, prettiesiska labuma došana vai pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, amata stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, izspiešana, krāpšana, neatļautu maksājumu prasīšana, izšķērdēšana, lēmumu pieņemšana personiskās interesēs, nelikumīga darbība labuma devēja vai jebkuras citas personas interesēs, neatļautu dāvanu pieņemšana, rīcība ar valsts mantu personīgās interesēs, citas darbības, kuras vērtējamas kā apdraudējums uzņēmuma darbības tiesiskumam un interesēm.
8. Korupcijas un interešu konflikta risks ‒ varbūtība, ka darbinieks, kuram uzticēta vara vai atbildība noteiktu pilnvaru ietvaros, ar nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas materiālo interešu labā, gūstot sev vai nodrošinot citiem nepienākošos labumus un/vai nodarot kaitējumu Latvijas Radio.
9. Korupcijas novēršana – sistēma, kas nodrošina preventīvu korupcijas risku vadību un  veicina darbinieku godprātīgu attieksmi pret darba pienākumiem.
10. Radinieks - tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns (arī adoptētais), mazbērns, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais. Par tēvu un māti šā likuma izpratnē uzskatāms arī adoptētājs.
11. Darījuma partneri - fiziskā vai juridiskā persona vai uz līguma pamata izveidota fizisko un juridisko personu apvienība, kas saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikumiem ir deklarējamās darījumu attiecībās ar valsts amatpersonu.

 

III Politikas īstenošanas pamatprincipi

 

12. Latvijas Radio īsteno Politiku saskaņā ar saistošo normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu korupcijas un interešu konflikta riska savlaicīgu identificēšanu, novēršanu, kontroles pasākumu īstenošanu un uzraudzību.
13. Latvijas Radio savā darbībā nepieļauj korupciju un interešu konflikta situācijas, kā arī sagaida līdzvērtīgu attieksmi un uzvedību no saviem darbiniekiem un partneriem.
14. Darbinieki neveic darbības, kas var negatīvi ietekmēt vai nodarīt kaitējumu Latvijas Radio un Latvijas Radio reputācijai, vai kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta darbinieka rīcības objektivitāte un neitralitāte vai ētikas principu ievērošana.
15. Darbinieki pieņem lēmumus piešķirtā pilnvarojuma apjomā Latvijas Radio interesēs, nodrošinot likumīgu un godprātīgu darbību.
16. Darbinieki neizmanto savu amata stāvokli, lai jebkādā veidā ietekmētu valsts amatpersonu vai citu darbinieku, kad tie pieņem lēmumus attiecībā uz viņu vai ar saistīto personu, vai darījumu partneriem.
17. Latvijas Radio darbinieki neizmanto sev ekskluzīvi pieejamos sabiedriskā medija resursus savtīgās interesēs, neatsaucas nelabticīgi uz ieņemamo amatu.
18. Darbinieka pienākumu sniegt informāciju par iespēju nonākt interešu konflikta situācijā (risku) nosaka Latvijas Radio iekšējos normatīvos aktos. Pēc minētās informācijas saņemšanas ar interešu konflikta risku saistītā jautājuma izpilde tiek nodota cita darbinieka atbildībā.
19. Darbinieks informē tiešo vadītāju vai struktūrvienības vadītāju, ja, pildot darba pienākumus, ir piedāvāti materiālie labumi. Vadītāja pienākums ir operatīvi novērst korupcijas risku darbiniekam un Latvijas Radio.
20. Dāvanas vai cita labuma pieņemšana iespējama tikai atbilstoši Rīcības un ētikas kodeksā noteiktajam gadījumos, kad dāvanas vai cita labuma vērtību var raksturot kā proporcionālu vai atbilstošu apstākļiem, un dāvanas vai cita labuma pieņemšana nevar nevēlami ietekmēt saņēmēju, kā arī tikt uztverta kā kukuļošana vai korupcija, vai interešu konflikts.
21. Latvijas Radio interneta vietnē publisko informāciju par veiktajiem ikgadējiem pasākumiem interešu konflikta un korupcijas riska novēršanai.
22. Politika pēc tās apstiprināšanas tiek publicēta Latvijas Radio interneta vietnē.

 

IV Iekšējā kontroles sistēma riska novēršanai uzņēmumā, galvenie elementi

23. Latvijas Radio iekšējās kontroles sistēma ietver stratēģisko, operatīvo, finanšu, reputācijas, interešu un korupcijas risku vadības un citu pārvaldības pasākumu kopumu, kas vērsts uz Latvijas Radio efektīvu un atklātu pārvaldību, neatkarību, atbildīgumu sabiedrības priekšā un kvalitatīvu darbību.
24. Iekšējā kontroles sistēma ietver tādu pasākumu kopumu realizēšanu, kas mazina vai nepieļauj normatīvo aktu pārkāpumu un iespējamas koruptīvas darbības.
25. Latvijas Radio nodrošina iekšējo trauksmes celšanas mehānisma darbību, trauksmes cēlēja aizsardzību atbilstoši Trauksmes celšanas likuma prasībām.
26. Latvijas Radio interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas sistēma ietver šādus pasākumus:

 • korupcijas un interešu konflikta risku identificēšana;
 • pretkorupcijas pasākuma plāna realizēšana un kontrole;
 • korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana;
 • valsts amatpersonas vai darbinieka informācijas par korupcijas un interešu konflikta riskiem paziņošanas, pieņemšanas un izskatīšanas kārtība;
 • nepieciešamās anonimitātes/aizsardzības nodrošināšana;
 • darbinieka – amatu savienošanas saskaņošanas kārtība;
 • kārtību, kādā tiek veikti iepirkumi (materiālo vērtību iegāde) Latvijas Radio ikdienas vajadzībām, kā tiek nodrošināta tirgus izpēte, ar kādiem partneriem netiek slēgti līgumi u.tml.;
 • interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas preventīvie pasākumi, atbalsta funkcija un apmācība.

27. Valde un darbinieki ievēro saistošajos ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteikto un rīkojas tikai un vienīgi Latvijas Radio interesēs.
28. Ir aizliegts pieņemt lēmumus savu radinieku interesēs, kā arī lobēt ar sevi saistīto personu intereses.
29. Struktūrvienību vadītājiem, atbildīgajiem darbiniekiem, materiāli atbildīgajām personām ir  pienākums periodiski vai izlases veidā veikt kontroli pār uzdoto uzdevumu izpildi, resursu lietošanu, lai gūtu pārliecību par godprātīgu uzdevumu izpildi.
30. Darbinieka rīcība, kas ir pretrunā ar Politiku, Rīcības un ētikas kodeksu, darba līgumu un citiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, uzskatāma par darba disciplīnas pārkāpumu.

 

V Atbildība un pienākumi

31. Valde nodrošina Latvijas Radio iekšējās kontroles sistēmas pasākumus. Pasākumu plānu un saistītos iekšējos normatīvos aktus izstrādā valdes noteikts darbinieks, sadarbojoties ar visām struktūrvienībām.
32. Latvijas Radio valde nosaka atbildīgo darbinieku par iekšējās kontroles sistēmas izveidi.
33. Atbildīgais darbinieks sadarbībā ar struktūrdaļu vadītājiem vai citiem darbiniekiem:

 • apzina iespējamos korupcijas riskus, kuriem iestājoties var tikt ietekmēta Latvijas Radio mērķu sasniegšana, uzdevumu izpilde, reputācija vai radīts cita veida kaitējums;
 • sagatavo nepieciešamos iekšējos normatīvos dokumentus, kas regulē interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas pasākumus;
 • izstrādā korupcijas pasākumu plānu, izvērtē korupcijas riskam pakļautos amatus, izstrādā iekšējos normatīvos dokumentus, kas regulē darbinieku rīcību pildot amata pienākumus;
 • nodrošina, ka Latvijas Radio ikviens darbinieks zina un izpilda savus pienākumus ievērojot augstus ētikas standartus, iekšējos un ārējos normatīvos aktus, un rīkojas atbilstoši Latvijas Radio interesēm.

34. Pretkorupcijas pasākumu plānu izstrādā trim gadiem. Pretkorupcijas pasākumu plānu apstiprina valde.
35. Iekšējās kontroles sistēmas efektivitāte un korupcijas risku novēršanas pasākumi tiek pārskatīti un izvērtēti reizi gadā valdes sēdē, ņemot vērā Latvijas Radio pārskata gada rezultātus, auditu ieteikumus, izmaiņas iekšējā un ārējā vidē.

 

VI Noslēguma jautājumi

36. Politiku apstiprina valde un dalībnieku sapulce.
37. Politika tiek pārskatīta pēc nepieciešamības.
38. Politika stājas spēkā pēc apstiprināšanas Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē.