Воскресенье, 14 июля 2024 г.

Именины: Ritvars, Oskars, Anvars

Latvijas Sabiedriskie Mediji

APSTIPRINĀTS
ar 2024. gada 2. maija rīkojumu Nr.77/A1-10.1

 

Personas datu apstrādes privātuma politika, lejupielādējot un lietojot VSIA “Latvijas Radio” lietotni “Latvijas Radio pasakas”

 

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulai (ES) 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (citur tekstā – Regula) 13. nosacījumiem, informējam Jūs par personas datu apstrādi, lejupielādējot un lietojot Pārziņa mobilās lietotnes (lietotnes) (citur tekstā – Politika).
 

1. Pārzinis un tā Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio”, reģistrācijas numurs 40003080614, juridiskā adrese: Doma laukums 8, Rīga, LV-1505, turpmāk tekstā - Mēs, vai Pārzinis, un ir sasniedzams, rakstot pasta vēstuli uz norādīto juridisko adresi vai e-pasta vēstuli uz radio@latvijasradio.lv, kā arī zvanot pa tālr. +371 67206711. Par visiem personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem Jūs varat sazināties ar Mūsu Datu aizsardzības speciālistu, izmantojot sekojošu kontaktinformāciju:datuaizsardziba@latvijasradio.lv
 

2. Datu apstrādes mērķis jeb nolūks

Pārziņa mobilās lietotnes “Latvijas Radio pasakas”, kas izveidota, lai lietotnes lietotājs var  klausīties Pārziņa veidoto saturu (pasakas) un veikt sev interesējošās izvēles (atzīmēt savas izvēles), kā arī lai nodrošinātu lietotnes uzturēšanu, administrēšanu un lietotnes un tajā pieejamā satura popularizēšanu.
 

3. Personas dati, ko apstrādājam

Lai lietotu lietotni Jums nav nepieciešams izveidot profilu, norādot savus personas datus, vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotnes drošu un netraucētu darbību, Pārzinis fiksē Jūsu iekārtas operētājsistēmas (OS) versiju, lietotnes versiju, tālruņa modeli, uzstādījumus par to, vai vēlaties  jauninājumu lejupielādi, informāciju par tālrunī lietoto valodu, lietotāja ID, kas Jums tiks piešķirts lejupielādējot lietotni.

Gadījumā, ja Jūs sūtīsiet informāciju, izmantojot lietotnes funkcionalitāti “ziņot par problēmu”, tad Mēs saglabāsim Jūsu iesnieguma tekstu un lūgsim norādīt Jūsu e-pastu un vārdu, lai, ja nepieciešams, sazinātos ar Jums un precizētu informāciju par Jūsu ziņoto problēmu.
 

4. Datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats

Izmantojot lietotnē paredzēto funkcionalitāti, Pārzinis savu personas datu apstrādi balsta uz Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu, proti, starp pusēm ir noslēgts līgums, Jums lejupielādējot lietotni un izsakot vēlmi izmantot Mūsu piedāvāto lietotnes funkcionalitāti.

Lai nodrošinātu, ka Jūs, lietojot lejupielādēto lietotni, nesaskartos ar riskiem Jūsu tiesībām un brīvībām, Pārzinis, balstoties uz Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, veic regulāru lietotnes funkcionalitātes un drošības risinājumu uzlabošanu, kā arī patstāvīgi uzrauga, vai nav saskatāmi priekšnoteikumi, ka, izmantojot lejupielādēto lietotni, kāda nepilnvarota persona ir piekļuvusi, tajā skaitā Jūsu iekārtai. Saskatot aizdomīgu rīcību, Pārzinis var izmantot visu Pārziņa rīcībā pieejamo informāciju drošības incidenta izmeklēšanai. Nodrošinot lietotnes funkcionalitātes un drošības risinājumu uzlabošanu, Pārzinis var izmantot Jūsu lietotnē atspoguļotos personas datus, lai pārliecinātos, ka veiktie uzlabojumi nav kļūdaini, vai tajos nav kādi citi riski, kas var radīt kaitējumu gan Pārziņa, gan Jūsu tiesiskajām interesēm.  Balstoties uz Mūsu leģitīmajām interesēm, Mēs saglabāsim arī Jūsu iesniegumus, piemēram, kas saņemti, izmantojot lietotnes funkcionalitāti “ziņot par problēmu”, lai veiktu Jūsu iesniegumā minētās darbības un vai sagatavotu Jums atbildi.
 

5. Kam Mēs nododam Jūsu personas datus

Jūsu personas datu apstrādi veiks pilnvaroti Pārziņa darbinieki atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī Pārziņa iekšējos normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības.

Personas dati var tikt nodoti Pārziņa ārpakalpojumu sniedzējiem (apstrādātājiem), kuri var būt pilnvaroti veikt noteiktas datu apstrādes darbības Pārziņa uzdevumā un uzraudzībā.
 

6. Cik ilgi Mēs glabājam Jūsu datus

Informācija par Jūsu lejupielādētās lietotnes lietojumu tiks saglabāta visu lietotnes darbības laiku, kā arī pēc lietotnes dzēšanas, bet ne ilgāk kā piecus gadus, kas ir noilguma termiņš attiecībā uz datu subjekta pieprasījumiem. Tehniskā informācija par lietotnes lietojuma faktu tiek saglabāta ne ilgāk kā vienu gadus pēc lietotnes izdzēšanas.

Pārzinis, ievērojot minimalizācijas principa nosacījumus, regulāri veic saglabāto datu termiņa pārskatīšanu un var jebkurā brīdī pieņemt papildus lēmumu par kādas daļas datu dzēšanu, tas ir ātrāk, nekā iepriekš norādītais piecu gadu termiņš.

Ja Jūsu personas dati ir bijuši iesaistīti iespējamā personas datu aizsardzības pārkāpumā vai informācijas sistēmas drošības incidentā, kā arī saistīti ar kādu pretenziju vai sūdzību, tad attiecīgā informācija var tikt saglabāta vismaz piecus gadus.
 

7. Jūsu kā Datu subjekta tiesības

7.1. Tiesības piekļūt saviem personas datiem, kurus Mēs apstrādājam.

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt no Mums informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. Izmantojot Pārziņa kontaktinformāciju, Jūs varat lūgt sniegt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, ja šajā Politikā sniegtā informācija Jums nešķiet pietiekami izsmeļoša.

7.2. Tiesības pieprasīt labot personas datus.

Ja ir mainījušies Jūsu reģistrācijas brīdī Jūsu norādītie personas dati vai Jūs redzat, ka Mūsu apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

Lai realizētu šīs tiesības Jūs varat patstāvīgi labot savus personas datus lietotnē vai vēršoties pie Mums šajā Politikā norādītajos veidos, iesniedzot aktualizētus datus, lai Mēs tos labotu vai precizētu.

7.3. Tiesības pieprasīt izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam).

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti, u.c.), Jums ir tiesības lūgt, lai Mēs izdzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu Mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

Jūs jebkurā laikā varat arī patstāvīgi izdzēst savus personas datus, izdzēšot lietotni.

7.4. Tiesības pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi.

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi Mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai u.c.), Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu datu apstrādi. Tomēr Mums ir jāatzīmē, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šo ierobežojumu periodu Mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums iespēju pilnvērtīgi lietot lietotni.

Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu Mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

7.5. Tiesības iebilst pret apstrādi, kad apstrāde ir pamatota ar leģitīmām interesēm.

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Politikā norādītajām Mūsu leģitīmajām interesēm. Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt Mums rakstisku lūgumu Datu aizsardzības speciālistam.

7.6. Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Jūs Mums esat iesniedzis elektroniskā formā. Saņemot Jūsu pieprasījumu par datu pārnesamību, Mēs Jūsu tiesību realizāciju nodrošināsim, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā, bet, ja Jūs to vēlēsieties un būs tehniskas iespējas, nosūtīsim Jūsu pieprasītos datus elektroniskā formā Jums, ievērojot Jūsu pieprasījumā norādīto informāciju.

Ja vēlaties izmantot tiesības uz datu pārnesamību, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu Mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

7.7. Tiesības iesniegt sūdzību.

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu datus Mēs apstrādājam, pārkāpjot personas datu apstrādes/aizsardzības tiesību aktu prasības, Mēs vispirms lūdzam vērsties tieši pie Mums šajā Politikā norādītajos veidos.

Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar Mūsu piedāvātajiem problēmas risināšanas veidiem vai, pēc Jūsu domām, Mēs nerīkosimies atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tad Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija.
 

8. Kā mēs izskatām un apstrādājam Jūsu pieprasījumus?

Lai aizsargātu Mūsu klientu datus no nelikumīgas atklāšanas, Mums, saņemot Jūsu lūgumu par Jūsu datu sniegšanu vai citu Jūsu tiesību īstenošanu, Mums būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Mēs esam tiesīgi Jums lūgt sniegt papildu informāciju, ja tā palīdzēs Mums pārliecināties par Jūsu identitāti un datiem, kurus Mēs esam apstrādājuši. Vēršam uzmanību, ka lietotni Jūs varat lietot bez īpašas reģistrēšanas, kas neprasa Jums sevi identificēt, tad pastāv iespēja, ka balsties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 11.panta nosacījumiem, Mums nebūs iespējams identificēt lietotnes lietotāju ar Mūsu rīcībā esošo informāciju un Jums var tikt atbildēts, ka Mēs neapstrādājām Jūsu personas datus.

Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, atbildi sniegsim arī ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja Jūs lūgsiet atbildēt citādā veidā.

Mēs atteiksimies apmierināt Jūsu lūgumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti šķēršļi šāda lūguma izpildei, piemēram, normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ.
 

9. Nobeiguma noteikumi

Pārzinis var veikt izmaiņas šajā politikā. Par izmaiņām Pārzinis informēs, ievietojot attiecīgu informāciju lietotnē, kur Jūs vienmēr atradīsiet jaunāko Politikas versiju.